Obchodní podmínky internetového obchodu Luxtrade II sp. z o. o. (dříve: Luxtrade sp. z o. o. sp. k.).


Tento dokument definuje všeobecné obchodní podmínky a pravidla provozu internetového obchodu www.luxtrade.pl Luxtrade II sp. z o. o. (dříve: Luxtrade sp. z o. o. sp. k.) se sídlem v Pszczyně (43-200), ulice Rybnická 13, NIP: 638-18-25-171, REGON: 367781154, e-mail: kontakt@luxtrade.pl (dále jen "obchod"). Prostřednictvím Obchodu Prodávající umožňuje Zákazníkům seznámit se se zbožím a uzavřít kupní smlouvu.

1 Společná ustanovení

(1) Veškerá práva k Prodejně, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jejímu názvu, internetové doméně, webovým stránkám Prodejny, jakož i k šablonám, formulářům, logům a obrázkům umístěným na webových stránkách Prodejny (s výjimkou některých log a obrázků prezentovaných na webových stránkách Prodejny za účelem prezentace zboží, k nimž autorská práva náleží třetím osobám) náleží Prodávajícímu.

(2) Prodávající vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby používání Internetových stránek, včetně Účtu Zákazníka, bylo umožněno uživatelům internetu používajícím všechny oblíbené internetové prohlížeče, operační systémy, typy zařízení a typy internetového připojení. Webové stránky Služby jsou responzivní a dynamicky se přizpůsobují jakémukoli rozlišení obrazovky.

(3) Pro zadání objednávky v Internetovém obchodě prostřednictvím Webové stránky Obchodu nebo prostřednictvím e-mailu a pro využívání služeb dostupných na Webové stránce Obchodu je nezbytné, aby měl Zákazník aktivní e-mailovou schránku.

4. Pro zadání objednávky v Internetovém obchodě prostřednictvím telefonu je nezbytné, aby měl Zákazník aktivní telefonní číslo.

5. Je zakázáno používat obsah, který je protiprávní, hanlivý, urážlivý, vyzývavý nebo jinak porušuje dobré mravy nebo porušuje osobnostní práva třetích osob.

6. Prodávající prohlašuje, že veřejná povaha internetu a využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou může být spojena s rizikem získání a pozměňování údajů zákazníka neoprávněnými osobami, proto by zákazníci měli používat vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik. Zejména by měli používat programy, které chrání před síťovými hrozbami (např. malware, falešné phishingové stránky) a chrání identitu uživatelů internetu. Prodávající nebude po Zákazníkovi požadovat poskytnutí Hesla v žádné formě.

(7) Není přípustné využívat prostředky a funkce Obchodu za účelem provádění jakékoliv činnosti Zákazníka, která by porušovala zájmy Prodávajícího, tj. reklamní činnost jiného podniku nebo produktu; činnost spočívající ve zveřejňování obsahu nesouvisejícího s činností Prodávajícího; činnost spočívající ve zveřejňování nepravdivého nebo zavádějícího obsahu.

(8) Zákazník je povinen využívat služby a funkce zpřístupněné Prodávajícím způsobem, který nenarušuje fungování Prodávajícího a webových stránek Obchodu. Za rušivé jednání lze považovat zejména zadávání objednávek způsobem, který zakládá podezření na použití automatizovaných nástrojů, zejména botů, nebo využívání služeb a funkcionalit dostupných u Prodávajícího způsobem, který naznačuje úmysl porušit ustanovení Pravidel a provozního řádu nebo zákona.

(9) Obchod neprovádí velkoobchodní prodej zboží, jakož i prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

10. Prodávající může zrušit objednávku zákazníka, který není spotřebitelem (tj. odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 395 občanského zákoníku), a to od okamžiku uzavření kupní smlouvy do uplynutí 14 dnů ode dne doručení zboží. K odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může dojít bez udání důvodu, zejména pokud je v objednávce uvedena koupě Zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Odstoupením od smlouvy nevznikají Zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči Prodávajícímu. Vrácení platby se pak provede bez zbytečného odkladu.

(11) Prodávající informuje Zákazníka nejpozději v okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán smlouvou o funkčnosti zboží s digitálními prvky a digitálním obsahem, jakož i o příslušných technických opatřeních k jejich ochraně (např. umístěním určitých informací na kartě výrobku).

(12) Prodávající informuje zákazníka nejpozději v okamžiku projevu vůle zákazníka být vázán smlouvou o příslušné kompatibilitě a interoperabilitě zboží s digitálními prvky nebo digitálním obsahem (např. umístěním určitých informací na kartě produktu).


2 Registrace

(1) Registrací si zákazník vytvoří účet na internetových stránkách obchodu.

(2) Registrace je bezplatná, není však nutná k uskutečnění nákupu.

3. Při registraci je Zákazník povinen uvést pravdivé údaje. Prodávající neodpovídá za právní důsledky nepravdivých údajů uvedených Zákazníkem. Poskytnutí nepravdivých údajů může být důvodem k odmítnutí transakce.

(4) Při registraci obdrží Zákazník jedinečné heslo. Zákazník je povinen zachovávat toto heslo v tajnosti, zejména je zakázáno používat stejné heslo více než jedním subjektem.

5. Předpokladem registrace na webových stránkách obchodu je přečtení a akceptace těchto pravidel a předpisů.


3 Podrobná ustanovení pro objednávky

(1) Informace obsažené na webových stránkách Prodávajícího nejsou nabídkou ve smyslu občanského zákoníku. Je třeba je kvalifikovat jako výzvu k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy.

(2) Elektronické objednávání prostřednictvím webových stránek obchodu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a telefonicky je možné v pracovní době obchodu.

(3) Zákazník podávající objednávku prostřednictvím webových stránek dokončí objednávku výběrem zboží, o které má zájem, přidáním do nákupního košíku. Stejně tak je možné zakoupit doplňkové služby (přiložení fólie apod.). Po vyplnění objednávky a uvedení způsobu doručení a způsobu platby zákazník objednávku provede pomocí dostupného formuláře, přičemž platbu potvrdí tlačítkem Objednat a zaplatit, kliknutím na tuto možnost vzniká povinnost zaplatit.

(4) Zákazník je před odesláním objednávky informován o údajích prodávajícího, celkové ceně za vybraný produkt včetně doručení a způsobu dodání, jakož i o všech dalších nákladech souvisejících s kupní smlouvou.

(5) Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku zákazníka. Takové případy jsou posuzovány individuálně a Zákazník je o nich informován spolu s důvodem a motivy rozhodnutí Prodávajícího.

(6) Objednávku je možné učinit prostřednictvím e-mailu uvedeného na webových stránkách Obchodu. V tomto případě je pro dokončení prodeje nutné uvést název zboží, jeho podrobné parametry (barva, množství RAM apod.), jakož i množství objednaného vybavení a doplňkových služeb. Dále je nutné uvést kontaktní údaje zákazníka. Po obdržení takové zprávy zašle prodávající zákazníkovi zpětnou zprávu, ve které uvede údaje prodávajícího, cenu vybraných produktů, možné formy platby a způsob doručení s uvedením jeho ceny, ceny doplňkových služeb a celkové ceny nákupu, jakož i požadované informace o osobních údajích objednatele. Zpráva rovněž informuje zákazníka o tom, že s podáním objednávky je spojen závazek k jejímu zaplacení. Zákazník může podat objednávku zasláním zprávy prodávajícímu s uvedením zvolené formy platby a způsobu doručení. Tato zpráva, stejně jako zpráva popsaná v odst. 3 odst. 3 obchodních podmínek představuje návrh zákazníka na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

(7) Po odeslání objednávky zašle Prodávající na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky. Tato informace není přijetím nabídky Zákazníka a nedochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající posoudí možnost vyřízení objednávky a pokud tuto možnost ověří, zašle na adresu Zákazníka kladně potvrzení o přijetí objednávky. Toto potvrzení je zároveň prohlášením o přijetí nabídky. Okamžikem jeho doručení Zákazníkovi je kupní smlouva uzavřena. 8. Zákazník je povinen předložit potvrzení o koupi.

(8) Při objednávce prostřednictvím telefonního čísla uvedeného na internetových stránkách je Zákazník povinen uvést název zboží, které nalezne na internetových stránkách Obchodu, jeho parametry, specifikaci a počet kusů, které si přeje objednat. Zákazník má rovněž možnost objednat si doplňkové služby. Po vyplnění celé objednávky Zákazník deklaruje způsob doručení, způsob platby a svou adresu. Zákazník uvede adresu elektronické pošty (případně adresu pro zasílání pošty klasickou poštou), na kterou obdrží potvrzení objednávky.

(9) Při každém telefonickém zadání objednávky je Zákazník informován o údajích prodávajícího, ceně jednotlivých složek objednávky, jakož i o celkové ceně, způsobu vyřízení objednávky, celkových nákladech na způsob doručení a všech jejích dalších nákladech.

(10) Telefonické podání objednávky se provádí v reálném čase - k uzavření kupní smlouvy dochází ústním prohlášením.

(11) Pokud v rámci obchodně jednotné transakce, jejíž hodnota přesahuje 15 000 PLN, zákazník jako plátce DPH, včetně Fyzické osoby podnikatele, která je plátcem DPH, nakoupí alespoň jedno ze zboží v položkách 59-66 přílohy č. 15 zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb, tj:

(a) 59 ex 26.11.30.0 Elektronické integrované obvody - pouze procesory;

(b) 60 26.20.1 Počítače a ostatní stroje pro automatické zpracování dat;

(c) 61 ex 26.20.21.0 Paměťové jednotky - pouze pevné disky (HDD);

(d) 62 ex 26.20.22.0 Polovodičová nevolatilní paměťová zařízení - pouze polovodičové disky (SSD);

(e) 63 ex 26.30.22.0 Mobilní telefony pro celulární nebo jiné bezdrátové sítě - pouze mobilní telefony, včetně chytrých telefonů;

(f) 64 26.40.20.0 Televizní přijímače, též obsahující přijímače rozhlasového vysílání nebo přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu;

(g) 65 ex 26.40.60.0 Konzole pro videohry (používané s televizním přijímačem nebo samostatnou obrazovkou) a jiné dovednostní nebo hazardní hry s elektronickým displejem (kromě součástí a příslušenství);

(h) 66 26.70.13.0 Digitální fotoaparáty a digitální videokamery;

taková transakce bude podléhat zvláštnímu vypořádání v oblasti daně z přidané hodnoty (tzv. mechanismus dělené platby). V takovém případě bude Zákazník systémem Internetového obchodu informován o zásadách vypořádání transakce a dalším postupu.

Ve zvláště odůvodněném případě (např. vysoká cena objednaného zboží) může Prodávající použít zvláštní režim vyřízení objednávky, kdy bude po Zákazníkovi požadována úhrada zálohy podmiňující vyřízení objednávky. Na tuto nutnost bude zákazník předem upozorněn, a to před podáním objednávky. Kromě potvrzení přijetí objednávky Prodávající umožní Zákazníkovi uhradit zbývající částku výše popsaným způsobem.

13 Za účelem prověření míry spokojenosti Zákazníka s nákupním procesem si Prodávající vyhrazuje právo kontaktovat Zákazníka na uvedeném telefonním čísle. Průzkum spokojenosti zákazníka je součástí nákupního procesu a jeho cílem je zvýšit úroveň profesionality poskytovaných služeb.


4 Platba

(1) Ceny uvedené na webových stránkách Obchodu jsou hrubé ceny vyjádřené v polské měně (PLN, zł) a zahrnují poplatek KGO. Cena může být uvedena jako běžná cena a cena po slevě (akční cena).

Zboží je k dispozici za běžnou cenu, což je obvyklá cena, kterou Zákazník zaplatí, pokud se na zboží nevztahuje sleva, akce, rabat apod. Akční cena je cena, kterou Zákazník nakonec zaplatí. Akční cena je cena, kterou Zákazník nakonec zaplatí při zachování výhod poskytnutých Prodávajícím, např. slevy, akce, rabatu apod. Ceny stejného Zboží na Internetových stránkách Obchodu a v Stacionárních prodejnách se mohou lišit. Uvedené ceny nezahrnují informace o nákladech na doručení a případných dalších nákladech, které bude Zákazník povinen uhradit v souvislosti s kupní smlouvou, o kterých bude Zákazník informován při volbě způsobu doručení a podání objednávky.

1a. Samostatně je uvedena také nejnižší cena za posledních 30 dní.

(2) Zákazník si může zvolit následující formy platby za objednané Zboží:

(a) klasickým (tradičním) bankovním převodem;

b) platební kartou nebo bankovním převodem prostřednictvím externího platebního systému (službu poskytuje Przelewy24);

c) výběrem služby PayPo, Google Pay nebo Apple Pay;

d) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru.

e) prostřednictvím platby v systému Blik

f) splátkovým prodejem

(3) Zákazník by měl provést platbu za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy do 5 pracovních dnů.

(4) Pokud zákazník neprovede platbu ve výše uvedené lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Po bezvýsledném uplynutí lhůty pro zaplacení zašle prodávající zákazníkovi na trvalém nosiči prohlášení o odstoupení od smlouvy na základě příslušných předpisů.

(5) Zákazníkovi, který je spotřebitelem, zůstává právo na odstoupení od smlouvy zachováno až do převzetí zboží. Toto právo je odděleno od práva podle zákona o právech spotřebitelů (Dz.U.2020.287 tj. z 2020.02.21 v platném znění), tj. práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od nákupu. Toto právo se uplatňuje zasláním prohlášení prodávajícímu.


5 Způsob dodání

(1) Prodávající dodává výhradně na území Polské republiky, a to i prostřednictvím kamenných prodejen.

(2) Informace uvedené na webových stránkách obchodu o počtu pracovních dnů k dodání zboží jsou odhadované a závisí na třetích stranách (např. kurýrních společnostech).

(3) Zákazník je povinen dodanou zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým ve vztazích daného typu a v případě zjištění vad má právo požádat Dodavatele o sepsání protokolu.

(4) Zvolí-li Zákazník jiný způsob doručení než vyzvednutí v kamenné prodejně, Prodávající na žádost Zákazníka přiloží k zásilce doklad o koupi nebo jej zašle e-mailem na adresu Zákazníka uvedenou při objednávce. Faktura je v případě doručení na elektronickou adresu zasílána ve formátu PDF.

(5) Pokud Zákazník využije možnosti osobního odběru, může si ji vyzvednout v nejbližší stacionární prodejně v její otevírací době. Termín odběru je předem potvrzen elektronicky, případně telefonicky. Pokud si zákazník nevyzvedne nezaplacené zboží v prodejně do 5 dnů od data potvrzeného prodávajícím, má právo objednávku zrušit na základě § 395 občanského zákoníku.


6. Odpovědnost prodávajícího vůči spotřebiteli za nesoulad zboží s kupní smlouvou. 1. Odpovědnost prodávajícího vůči spotřebiteli za nesoulad zboží s kupní smlouvou.

(1) Prodávající odpovídá spotřebiteli za nesoulad zboží s kupní smlouvou existující v době dodání a projevený do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti zboží stanovená prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem není jiná.

(2) Pokud jde o zboží s digitálními prvky, odpovídá prodávající spotřebiteli za jakýkoli nesoulad průběžně dodávaného digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou, který nastal nebo se stal zjevným v době, kdy měly být v souladu se smlouvou dodány. Tato doba nesmí být kratší než dva roky od okamžiku dodání zboží s digitálními prvky.

(3) Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, pokud je v souladu zejména s:

(a) popis, povahu, množství, kvalitu, úplnost a funkčnost a v případě zboží s digitálními prvky také kompatibilitu, interoperabilitu a dostupnost aktualizací;

(b) jeho vhodnosti pro konkrétní účel, k němuž je spotřebitel potřebuje, s nímž spotřebitel prodávajícího seznámil nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy a který prodávající akceptoval.

(4) Kromě toho, aby bylo zboží považováno za vyhovující kupní smlouvě, musí:

(a) být vhodné pro účely, pro které se zboží tohoto druhu obvykle používá, s ohledem na platné právní předpisy, technické normy nebo osvědčené postupy;

(b) být v takovém množství a mít takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, a ve vztahu ke zboží s digitálními prvky také funkčnost a kompatibilitu, které jsou pro zboží tohoto druhu obvyklé a které může spotřebitel rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží a veřejná ujištění učiněná prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem, zejména v reklamě nebo na označení, ledaže prodávající prokáže:

- o daném veřejném ujištění nevěděl a při rozumném posouzení ani vědět nemohl,

- veřejné ujištění bylo opraveno před uzavřením smlouvy za podmínek a ve formě, v jaké bylo veřejné ujištění poskytnuto, nebo srovnatelným způsobem,

- rozhodnutí spotřebitele uzavřít kupní smlouvu nebylo ovlivněno veřejným ujištěním;

(c) být dodáno s takovým balením, příslušenstvím a návodem, které může spotřebitel rozumně očekávat;

(d) být stejné kvality jako vzorek nebo vzor, který prodávající dal spotřebiteli k dispozici před uzavřením smlouvy, a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo vzoru.

(5) Tato ustanovení se přiměřeně použijí i na zboží s digitálními prvky.

(6) Prodávající neodpovídá za případný nesoulad zboží s kupní smlouvou v rozsahu uvedeném v odstavcích 4 a 5 výše, pokud byl spotřebitel nejpozději při uzavření smlouvy výslovně informován o tom, že se určitá vlastnost zboží odchyluje od požadavků na soulad zboží s kupní smlouvou uvedených v odstavcích 4 a 5 výše, a výslovně a samostatně tento nesoulad určité vlastnosti zboží přijal.

(7) Prodávající odpovídá za případný nesoulad zboží s právními předpisy v důsledku nesprávné instalace zboží, pokud

(a) byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost;

b) nesprávná instalace provedená spotřebitelem byla způsobena chybami v návodu poskytnutém prodávajícím nebo třetí osobou (v případě zboží s digitálními prvky).

(8) Není-li zboží v souladu s kupní smlouvou, může spotřebitel požadovat jeho opravu nebo výměnu.

(9) Prodávající může provést výměnu, pokud spotřebitel požaduje opravu, nebo prodávající může provést opravu, pokud spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvedení zboží do souladu se smlouvou způsobem, který zvolil spotřebitel, není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ze strany prodávajícího. Pokud se nemožnost nebo nepřiměřené náklady vztahují jak na opravu, tak na výměnu, může prodávající odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou. V takovém případě může spotřebitel podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy. Při posuzování, zda jsou náklady prodávajícího nepřiměřené, se přihlíží ke všem okolnostem případu, zejména k významu nesouladu zboží se smlouvou, k hodnotě zboží, které je v souladu se smlouvou, a k nepřiměřeným obtížím spotřebitele způsobeným odchylkou při uvádění zboží do souladu.

(10) Prodávající opraví nebo vymění zboží v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy je prodávající informován spotřebitelem o nesouladu zboží s kupní smlouvou.

(11) Náklady na opravu nebo výměnu zboží nese prodávající. Spotřebitel je povinen umožnit prodávajícímu převzetí zboží, které má být opraveno nebo vyměněno.

(12) Pokud bylo zboží instalováno předtím, než se nesoulad projevil, prodávající zboží rozebere a po opravě nebo výměně znovu smontuje nebo nechá smontovat na náklady prodávajícího.

(13) Spotřebitel může učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, jestliže zboží není ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:

(a) prodávající odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou;

(b) prodávající neuvedl zboží do souladu se smlouvou;

(c) nesoulad zboží se smlouvou trvá i přesto, že se prodávající pokusil zboží uvést do souladu se smlouvou;

(d) nesoulad zboží se smlouvou je takový, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy;

(e) z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že prodávající neuvede zboží do souladu s kupní smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro spotřebitele.

(14) Snížená cena musí být v takovém poměru ke smluvní ceně, jaký má hodnota zboží, které není v souladu s kupní smlouvou, k hodnotě zboží, které je v souladu s kupní smlouvou. Vrácení dlužné částky vyplývající z uplatnění práva na snížení ceny musí být provedeno nejpozději do 14 dnů od doručení vyjádření spotřebitele ke snížení ceny.

(15) Prodávající nemusí přijmout prohlášení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, pokud prokáže, že nesoulad zboží s kupní smlouvou je nepodstatný.

(16) V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen neprodleně vrátit zboží prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí kupní cenu nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

(17) Jakékoli reklamace týkající se zboží nebo plnění smlouvy může spotřebitel uplatnit jakoukoli formou. Upřednostňuje se písemná forma, kdy reklamační dopis může být zaslán na adresu prodávajícího nebo do kterékoliv kamenné prodejny. Spotřebitel má možnost zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího fotodokumentaci reklamovaného zboží. 18. Reklamace se podává na základě písemné žádosti prodávajícího.

(18) Prodávající odpoví na reklamaci do 14 dnů od jejího podání.

(19) Spotřebitel může využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně mediace.


(7) Odpovědnost prodávajícího za nesoulad zboží s kupní smlouvou vůči obchodníkům

(1) Prodávající je povinen zajistit dodání zboží bez vad. Prodávající odpovídá obchodníkovi, má-li zboží vadu (záruka). Na druhou stranu v případě použitého zboží s vadami (např. vystavené nebo vrácené zboží) bude prodávající vždy informovat obchodníka zejména o viditelných známkách používání. S ohledem na tuto skutečnost je veškeré zboží, ať už nové, použité, vystavené nebo vrácené, předložené prodávajícím náležitě popsáno. 2. Prodávající je povinen zajistit, aby zboží, které je nové, použité, vystavené nebo vrácené, bylo řádně popsáno.

(2) Prodávající odpovídá ze záruky, pokud se fyzická vada objeví do jednoho roku od dodání zboží. Nárok na odstranění vady nebo výměnu zboží za bezvadné se promlčuje uplynutím jednoho roku ode dne zjištění vady.

(3) Má-li zboží vadu, může obchodník:

(a) učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud obchodník nevymění vadné zboží za zboží bez vady nebo neodstraní vadu ihned a bez zbytečných obtíží pro obchodníka. Toto omezení neplatí, pokud již obchodník zboží vyměnil nebo opravil nebo pokud obchodník nesplnil svou povinnost vyměnit zboží za zboží bez vad nebo odstranit vady. Obchodník může namísto opravy nebo opravy vady prodávajícím požadovat výměnu zboží nebo odstranění vady, ledaže by uvedení zboží do souladu se smlouvou způsobem navrženým obchodníkem nebylo možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady. Při posuzování nepřiměřených nákladů se přihlíží k hodnotě zboží bez vady, k povaze a významu zjištěné vady a k obtížím, které by obchodníkovi způsobila jiná náprava.

(b) požadovat výměnu vadného zboží za zboží bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadné zboží za zboží bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě, aniž by to obchodníkovi působilo nepřiměřené obtíže. Prodávající může odmítnout vyhovět žádosti obchodníka, pokud uvedení vadného zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným obchodníkem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou. Prodávající může odmítnout výměnu zboží za zboží bez vad nebo odstranění vady také tehdy, pokud náklady na splnění této povinnosti přesahují cenu prodávaného zboží.

(4) Případné reklamace týkající se zboží nebo plnění smlouvy může podnikatel uplatnit jakoukoli formou. Upřednostňujeme písemnou formu, kdy reklamační dopis může být zaslán na adresu prodávajícího nebo do kterékoliv kamenné prodejny. Podnikatel má možnost zaslat fotodokumentaci reklamovaného zboží na e-mailovou adresu prodávajícího.

(5) Prodávající na reklamaci odpoví do 14 dnů od odeslání reklamace.


8 Obecná ustanovení o záruce

(1) Na zboží se může vztahovat záruka poskytovaná výrobcem zboží nebo jeho distributorem. Informace o obsahu záruky jsou uvedeny na internetových stránkách internetového obchodu.

(2) V záručním listě jsou uvedeny povinnosti ručitele a práva zákazníka v případě, že prodaná věc nemá vlastnosti v něm uvedené, a dále obsahuje základní informace o způsobu uplatnění práv ze záruky.


9. Právo na odstoupení od smlouvy

(1) Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o prodeji mimo obchodní prostory, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

(2) Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet u kupní smlouvy, při jejímž plnění podnikatel dodává zboží - od převzetí zboží spotřebitelem nebo třetí osobou jinou než dopravcem určeným spotřebitelem, a v případě, že se smlouva týká více druhů zboží, které jsou dodávány odděleně, po dávkách nebo po částech - od převzetí posledního zboží, dávky nebo části, u ostatních smluv - ode dne jejich uzavření.

(3) Spotřebitel může od smlouvy odstoupit prohlášením o odstoupení od smlouvy doručeným prodávajícímu. Prohlášení lze podat na formuláři, jehož vzor umístil prodávající na internetových stránkách obchodu. Pro dodržení lhůty postačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.

(4) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva považuje za neuzavřenou.

(5) Pokud spotřebitel učinil prohlášení o odstoupení od smlouvy před tím, než prodávající přijal jeho nabídku, není nabídka nadále závazná.

(6) Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud zákazník nepředloží doklad o zaslání zboží zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

(7) Zvolil-li spotřebitel uplatňující své právo na odstoupení od kupní smlouvy jiný způsob dodání zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen nahradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.

(8) Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Stačí, když zboží vrátí na adresu prodávajícího před uplynutím této lhůty.

(9) V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení zboží.

(10) Nelze-li zboží vzhledem k jeho povaze zaslat zpět obvyklým způsobem poštou, informuje prodávající spotřebitele o nákladech na vrácení zboží na internetových stránkách obchodu.

(11) Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku používání zboží nad míru nezbytnou k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. V tomto případě je možné snížit výši vrácené částky o částku odpovídající snížení hodnoty prodávané věci vzniklému v důsledku užívání v rozporu se způsobem uvedeným v předchozí větě.

(12) Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.

(13) Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na spotřebitele ve vztahu ke kupním smlouvám, v nichž je Zbožím věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.

(14) Spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě kupních smluv, jejichž předmětem je poskytnutí zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru dodaných v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen.

(15) Spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud jde o smlouvy o doplňkové službě, pokud prodávající poskytl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím doplňkové služby prodávajícím informován o tom, že po poskytnutí této služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení, a vzal to na vědomí.

(16) Spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud jde o kupní smlouvy, v nichž je zboží tvořeno věcí, která je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíšena s jinými věcmi.

(17) Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy u smluv o dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající začal poskytovat službu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po poskytnutí plnění prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí, a prodávající poskytl spotřebiteli potvrzení o tomto souhlasu na trvalém nosiči.

(18) Ustanovení tohoto oddílu se vztahují i na podnikatele.


9a. Informace o smlouvách uzavřených před 1. lednem 2023

V případě spotřebitelů nebo podnikatelů, kteří jsou podle obecně závazných předpisů považováni za spotřebitele, kteří uskutečnili nákup před 1 I 2023, se použijí předpisy z doby nákupu. To znamená, že jejich nároky vůči prodávajícímu se zakládají na záruce (čl. 556 a násl. Občanského zákoníku Dz.U.2023.1610, tj. 2023.08.14 v platném znění). Ustanovení a podmínky záruk poskytnutých před tímto datem zůstávají rovněž nezměněny.


10 Hlášení porušení předpisů

(1) V případě, že se zákazník nebo jiná fyzická či právnická osoba domnívá, že obsah zveřejněný na webových stránkách obchodu porušuje jeho práva, osobnostní práva, dobré mravy, cítění, morálku, přesvědčení, zásady poctivé hospodářské soutěže, know-how, zákonem chráněné nebo závazkové tajemství, může na možné porušení upozornit prodávajícího.

(2) Prodávající, kterému bylo oznámeno možné porušení, přijme neprodleně opatření ke zjištění příslušných okolností možného porušení a v případě potřeby odstraní obsah způsobující porušení z webových stránek Obchodu.


11 RODO
Správcem osobních údajů je společnost Luxtrade II sp. z o. o. (dříve: Luxtrade sp. z o. o. sp. k.) (43 - 240 Pszczyna ul. Rybnicka 13, kontakt iodo@luxtrade.pl) . Údaje o zákaznících jsou zpracovávány za účelem uzavření kupních smluv. Údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy, souhlasu nebo oprávněného zájmu správce osobních údajů, jakož i pro marketingové účely, pokud byl udělen souhlas se zpracováním údajů pro tento účel. Marketingový souhlas lze kdykoli odvolat bez udání důvodu. Zákazník má dále právo: na přístup ke svým údajům, na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost, vznést námitku proti zpracování údajů a podat stížnost týkající se zpracování údajů předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací o ochraně osobních údajů v internetovém obchodě naleznete na adrese https://luxtrade.pl/content/12-klauzula-rodo.


12 Vracení použitých elektronických zařízení, ochrana životního prostředí

Zákazník má možnost bezplatně vrátit použité vybavení domácnosti v souvislosti s nákupem nového vybavení stejného typu, např. při nákupu nového telefonu si prodejce vezme zpět použité mobilní zařízení (platí pravidlo kus za kus).


13 Společná a závěrečná ustanovení

(1) U zákazníků, kteří nejsou fyzickými osobami podnikateli a spotřebiteli, je odpovědnost prodávajícího omezena na případ úmyslného poškození a v rozsahu skutečné škody vzniklé zákazníkovi, který je takovým podnikatelem.

(2) Vznikne-li ze smlouvy spor, budou se strany snažit o jeho smírné vyřešení. Rozhodným právem je polské právo. Příslušnost soudu se určuje v souladu s obecně platnými právními předpisy.

(3) Zákazník, který je spotřebitelem, má možnost využít mimosoudního postupu při vyřizování stížností a uplatňování nároků. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídle nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Mohou to být zejména spotřebitelští ombudsmani nebo oblastní inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách ÚOHS na adrese:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ existuje platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR).

(4) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Prodávající bude zákazníka o změně obchodních podmínek informovat.

(5) V případě rozporu ustanovení obchodních podmínek s obecně platnými předpisy mají tyto přednost před obchodními podmínkami.

(6) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023.


Příloha 1: Vysvětlení zkratek a definic:

1. dodání - rozumí se faktický úkon dodání zboží uvedeného v objednávce zákazníkovi prodávajícím, a to i prostřednictvím dodavatele, nebo vyzvednutí zboží uvedeného v objednávce zákazníkem ve vybrané stacionární prodejně.

2. Dodavatelem - se rozumí subjekt, se kterým prodávající spolupracuje při provádění dodání zboží, tj. kurýrní společnost, provozovatel poštovní schránky (balíkomatu) apod.

3. Zákazník - znamená subjekt, jehož jménem může být uzavřena kupní smlouva v souladu s obchodními podmínkami a právními předpisy. Zákazníkem může být spotřebitel, fyzická osoba podnikatel nebo podnikatel.

4. Spotřebitelem - se rozumí fyzická osoba, která činí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností. 5. Spotřebitelem - se rozumí fyzická osoba, která činí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.

5. Podnikatel - znamená fyzickou osobu, právnickou osobu nebo organizační složku, která není právnickou osobou, ale které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která vlastním jménem vykonává hospodářskou nebo profesní činnost a činí právní úkon přímo související s její hospodářskou nebo profesní činností.

6. fyzická osoba podnikatel - rozumí se fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence podnikatelské činnosti a informací.

7) Obchodními podmínkami - se rozumí tyto obchodní podmínky.

8) Prodávající/prodejce: znamená společnost Luxtrade II sp. z o. o. (dříve: Luxtrade sp. z o. o. sp. k.) Pszczyna 13 Rybnicka Street. 9. V případě, že se společnost Luxtrade II/II nachází na území České republiky, je možné, že se jedná o společnost, která se nachází na území České republiky.

9. Zboží - znamená výrobek prezentovaný prodávajícím prostřednictvím obchodu, který může být předmětem kupní smlouvy.

10. Zboží s digitálními prvky - se rozumí Zboží obsahující digitální obsah nebo digitální službu nebo s nimi spojené takovým způsobem, že by absence digitálního obsahu nebo digitální služby bránila jeho řádnému fungování, např. operační systém v mobilním zařízení.

11) Kupní smlouva - znamená kupní smlouvu uzavřenou na dálku mezi Zákazníkem a Prodávajícím za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

12. Doplňková služba - znamená placenou službu poskytovanou Zákazníkovi mimo internetový obchod, jejíž nákup je možný pouze pro zařízení zakoupené prostřednictvím webových stránek Obchodu.

Jak to funguje?

Použitá elektronika se zárukou nejvyšší kvality

Výběrem obnovených zařízení z LuxTrade získáte všechny výhody nového vybavení příliš nižší a zároveň se postaráte o dobro naší planety.

Zalety Luxtrade
mail-icon
Zapisując się na newsletter, akceptujesz naszą  Politykę Prywatności. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.
Produkt přidán do oblíbených